تکنولوژی

کلسیم

عنصر کلسیم

اطلاعات عمومی کلسیم

عنصر کلسیم یکی از حیاتی ترین عناصر دنیا و از نظر فراوانی پنجمین عنصر شناخته شده در جهان میباشد . در کنار بلورهای کلسیم که در جهان یافت میشود ، این عنصر حیاتی برای تمام موجودات زنده  و تمام گیاهان و درختان نقش اساسی را ایفا میکند . حال  بد نیست در این راستا نگاهی به  جدول تناوبی کرده و با ساختار شیمیایی کلسیم آشنا شوید . با استیل آرام همراه شوید .

ساختار شیمیایی کلسیم

اطلاعات عمومی کلسیم

ویژگیهای کلسیم

 • پنجمبن عنصر جهان از لحاظ فراوانی کلسیم میباشد
 • مهمترین ماده کانی و بیشترین آن در بدن انسان عنصر کلسیم میباشد
 • عنصر کلسیم در بدن توسط دیواره روده جذب خون میشود
 • اگر کلسیم در بدن موجود نباشد هیچ انقباظ و انبساط ماهیچه ای صورت نمیگیرد
 • یکی از عوامل مهم در تنظیم قلب انسان وجود عنصر کلسیم است

اطلاعات عمومی کلسیم

ساختار شیمیایی کلسیم

 •  نام ، نماد ، عدد : کلسیم، Ca،‏ 20
 • ساهتار کریستالی : face-centered cubic
 • تلفظ کلسیم به انگلیسی : ‎/ˈkælsiəm/‎ KAL-see-əm
 • مغناطیس در کلسیم : diamagnetic
 • نام گروه عنصری برای کلسیم : فلزات قلیایی خاک
 • گروه ، دوره و بلوک عنصر کلسیم : ۲، ۴، s
 • مقاومت ویژه الکتریکی کلسیم : (20 °C) 33.6 nΩ·m
 • جرم اتمی استاندارد کلسیم : 40.078 گرم بر مول
 • آرایش الکترونی کلسیم : [Ar] 4s2
 • رسانایی گرمایی کلسیم : (300 K) 201 W·m−1·K−1
 • الکترون به لایه در کلسیم : 2, 8, 8, 2
 • انبساط گرمایی عنصر کلسیم : (25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1
 • سرعت صوت بر حسب سیم نازک برای کلسیم : (20 °C) 3810 m/s
 • مدول یانگ کلسیم : 20 GPa
 • حالت کلسیم : جامد

ساختار شیمیایی کلسیم

 • چگالی نزدیک به دمای اتاق برای عنصر کلسیم : 1.55 g·cm−۳
 • مدول حجمی کلسیم : 17 GPa
 • مقدار پواسون در کلسیم : 0.31
 • چگالی مایع در نقطه ذوب کلسیم : 1.378 g·cm−۳
 • نقطه ذوب کلسیم : 1115 K،‎ 842 °C،‎ 1548 °F
 • سختی موس در عنصر کلسیم : 1.75
 • سختی برینل در کلسیم : 167 MPa
 • نقطه جوش کلسیم : 1757 K،‎ 1484 °C،‎ 2703 °F
 • عدد کاس در کلسیم : 7440-70-2
 • گرمای همجوشی کلسیم : 8.54 کیلوژول بر مول
 • گرمای تبخیر کلسیم : 154.7 کیلوژول بر مول
 • ظرفیت گرمایی کلسیم : 25.929 کیلوژول بر مول
 • عدد الکترونگاتیوی کلسیم : 1.00 (مقیاس پاولینگ)
 • شعاع اتمی کلسیم : 197 pm
 • شعاع کووالانسی : 176±10 pm
 • شعاع واندروالانسی : 231 pm

بهترینهای لوله استیل با استیل آرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *